Professionals

Binnen Hengelo zijn de medewerkers van het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) bij alle kinderopvangorganisaties, Integrale Kindcentra (IKC) en gastouders betrokken. Het EJK kan ondersteunen met en adviseren aan ouders, pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, intern begeleiders, leidinggevenden en andere professionals.
Het EJK richt zich op kindvragen, kwaliteitsverbetering, verbinding en innovatie. Het EJK werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH)- visie.

Het EJK is laagdrempelig en is een vraagbaak voor professionals die met jonge kinderen werken.


Kindvragen

De orthopedagogen worden betrokken bij een kind als ouders en pedagogisch medewerkers met elkaar vragen hebben over de ontwikkeling van een kind. Dit gebeurt vaak als ouders en pedagogisch medewerkers al meerdere gesprekken hebben gehad en er toch twijfels of vragen blijven. De aanmelding bij het Expertisecentrum Jonge Kind loopt altijd via de kinderopvangorganisatie of andere professionals (hierbij valt te denken aan: logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verloskundigen, GGD, preventieve organisaties, regisseurs team Jeugd en Gezin en JeugdGGZ). De aanmelding gaat altijd in overleg met ouders. Voor aanmelden en meer informatie over de route klik hier.


Kwaliteitsverbetering

Het EJK ondersteunt bij:

  • Kwaliteitszorg kinderopvangorganisaties en IKC

We ondersteunen en monitoren de kwaliteitsverbetering op meerdere niveaus. Denkend aan: adviesgesprekken op leidinggevend niveau, het inzetten van een kwaliteitsscan / 0-meting, ondersteunen bij het plan van aanpak, de implementatie en borging, het geven van handelingsadviezen en advies geven over de doorgaande lijn.

  • VVE

In opdracht van de gemeente Hengelo volgen en monitoren we de ontwikkeling van de kinderen die VVE aanbod krijgen en brengen de kwaliteit van VVE locaties in beeld. We bieden begeleiding en ondersteuning aan organisaties die VVE uitvoeren of willen uitvoeren bij het verbeteren van de kwaliteit. In samenwerking met de GGD zetten we ons in om de toeleiding en indicering van VVE te optimaliseren.

  • Taallijn

In Hengelo werkt het EJK samen met partners aan samenwerking en afstemmen om te komen tot een doorgaande lijn in taalontwikkeling voor jonge kinderen. Binnen de taallijn streven we ernaar om verschillende onderwijsinterventies (aanbod VVE, schakelklassen en onderwijs aan vluchtelingenkinderen) te verbinden.

Verbinding

We zetten ons in om de samenwerking van professionals goed op elkaar af te stemmen. We werken dan ook nauw samen met regisseurs team Jeugd en Gezin, GGD en voorliggende organisaties en zorgorganisaties. We zetten ons in om problemen te voorkomen of aan te pakken als ze nog klein zijn. Daarbij hebben we aandacht voor vroegsignalering, de meldcode en risicosignalen.

Het EJK is binnen de gemeente Hengelo onderdeel van de projecten; Kansrijke Start, Geweld Hoort Nergens Thuis (MDA++) en Nu Niet Zwanger.

Aanmeldteam

Het aanmeldteam bestaat uit de orthopedagogen van het EJK, een jeugdarts van de GGD en een gemeenteregisseur van team Jeugd en Gezin. Door gezamenlijk met meerdere disciplines naar het jonge kind en het systeem te kijken houden we een brede blik en versterken we elkaar. Het doel is om voor het kind en zijn of haar ouders de best passende oplossing te vinden.

Binnen dit aanmeldteam bespreken wij tweewekelijks alle nieuwe en lopende casuïstiek. Ben jij bijvoorbeeld een verloskundige, logopediste, fysiotherapeut, gemeenteregisseur of jeugdarts en heb je vragen over een jong kind (0-4 jaar) en hun ouders, dan kun je dit bij ons aanmeldteam bespreken. De besprekingen vinden plaats in de even weken op maandag van 09.00 tot 10.00 uur. Je kunt hiervoor contact opnemen met Anneke Tjepkema.